TÜBİSAD - TEPAV İkinci Açık Kaynak Kodlu Yazılım Çalıştayı

Bilgi Toplumu Stratejisi içerisinde açık kaynak kodlu yazılım (AKKY) geliştirmenin ülkemiz açısından önemi ve bu konuda politika ve stratejilerin geliştirilerek uygulamaya konulması hedefi belirtilmişti. Strateji ve Eylem Planının genel koordinasyonundan sorumlu olan Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı’nın bu çerçevede yürüteceği koordinasyon çalışmalarına katkı sağlamak adına TEPAV ve TÜBİSAD işbirliği ile bir dizi çalıştayın düzenlenmesi hedeflendi.

TEPAV ve TÜBİSAD organizasyonunda, ilki 20 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen ve son derece verimli geçen Açık Kaynak Kodlu Yazılım çalıştayında Türkiye’nin açık kaynak kodlu yazılım geliştirmedeki mevcut durumunu ve bu alandaki performansını nasıl iyileştirebileceği konusu tartışıldı. 2015 yılında düzenlenen çalıştayın en önemli sonuçlarından biri, ekosistem oluşturma, çalıştay katılımcılarının AKKY geliştirme çabalarına katkı vermelerini sağlayacak bir iletişim platformunun kurulmasına karar verilmesiydi.

20 Ocak tarihinde düzenlenen İkinci çalıştay’da AKKY konusunda ülkemizde doğru eko sistem nasıl kurulmalı sorusunun cevabı aranmaya çalışılmış ve tartışmaya açılmıştır. Toplantının açılış konuşmalarını Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Planlama Uzmanı Agah Reha Turan ve TÜBİSAD Genel Sekreteri Meltem Bağdatlı tarafından yapılmıştır.

Gerçekleşen çalıştayın notlarına aşağıda yer alan linkten ulaşılabilir;

TEPAV ve TÜBİSAD Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme Çalıştayı, 20 Mayıs 2015

 

İkinci Kaynak Kodlu Yazılımlar Yuvarlak Masa Toplantısı, 20 Ocak 2016

20 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen “İkinci Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Yuvarlak Masa Toplantısı”nda Türkiye’nin rekabetçiliğinin artırılması ve ekonomisinin gelişmesi için bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanırken yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurmak adına açık kaynak kodlu yazılımların ülke çapında kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kapsamda bir ekosistemin oluşturulması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Bu kapsamda İkinci Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Yuvarlak Masa Toplantısı’nda ekosistemin oluşturulması, ilgili paydaşların bu sürece katılımının sağlanması ve açık kaynak kodlu yazılımların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması için bir yol haritasının oluşturulması öngörülmüştür.

Oturumda ilk olarak Dünyadaki açık kaynak kodlu yazılımın artan kullanımı üzerinde durularak bulut bilişim, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi yıkıcı teknolojilerin yaygın hale geldiği ve bu ilerlemeye ayak uydurulmasının önemi belirtilmiştir. 64. Hükümet Programı ve 2016 yılı Eylem Planı’nda da belirtildiği üzere Türkiye’de bu yıkıcı teknolojiler ve açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının yaygınlaştırılması için hedefler oluşturulmuştur. Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde Türkiye’de bir ekosistemin oluşturulması gerektiği benimsenmiştir. Buna bağlı olarak, büyük şirketlerin ekosistem oluşumuna destek olması gerektiği kamunun da pazar içerisinde yer alan şirketleri destekleyici yönde tavır alması gerektiği ifade edilmiştir. Hem açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılmasında hem de pazara yeni giriş yapan şirketlerin desteklenmesinde kamunun aktif rol alması ayrıca kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin kurulması ve yerel bilgi birikiminin oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca bilgi teknolojilerine ilişkin kamu alımlarında yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği bu alımların Kamu İhale Kanunu kapsamı dışarısına çıkarılarak yeni bir mevzuat düzenlemesi öngörülmüştür.

Oturumda değinilen diğer bir husus ise sektöre yeni giriş yapmış girişimcilerin karşılaştığı zorluklara ilişkindir. Bu bağlamda, yeni girişimcilere üretim aşamasında kamu tarafından sağlanan desteğin üretim sonrası satış ve pazarlama aşamalarında yeterli olamamasından dolayı girişimcilerin uluslararası pazarlarda rekabet etmekte başarısız oldukları üzerinde durulmuştur. Bu nedenle kamunun yeni girişimcileri pazar içerisinde desteklemesi gerektiği ifade edilmiştir. Girişimcilerin karşılaştığı zorluklardan bir diğeri ise istihdam etmekte oldukları yazılım geliştiricilerin aldıkları eğitim kalitesi ile ürün geliştirme, satış ve pazarlama süreçlerinde yeterli hukuki destek alamamalarıdır. Bu noktada, eğitim kalitesinin artırılması, girişimcilere gerekli desteğin sağlanması bakımından da kamunun desteğinin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Sıkı bir şekilde düzenlenmekte olan sektörlerde yazılım alımlarında öncelikli olarak yazılımın kalitesi, maliyeti, gerekliliği, bakımı, sürdürülebilirliği ve güvenliği gibi özelliklerin ele alınması sonucunda yazılımlara ilişkin kullanıcı yorumlarının da paylaşılabileceği ortak bir platform oluşturulması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda açık kaynak kodlu yazılımların da güvenlik, bakım ve sürdürebilirlik özelliklerinin sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’de açık kaynak kodlu yazılım ekosistemin oluşturulması için kamunun desteğinin alınması ve kamunun yeni girişimcilere ve sektördeki mevcut aktörlere destek sağlarken önceliklerini belirlemesi için bir yol haritası ve ilgili aksiyon planları oluşturması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Ülkemizin, yazılım sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi yönünde ve uluslararası alanda rekabetçiliğin artırılması amacıyla şekillenen söz konusu yuvarlak masadan verimli sonuçlar alınmıştır. Toplantının sonucu olarak, açık kaynak kodlu yazılımlara ilişkin birinci ve ikinci beyaz masa toplantılarından da yararlanılan bir beyaz kitap hazırlanmaktadır. Yapılacak olan açık kaynak kodlu yazılımlara ilişkin üçüncü toplantıda bu beyaz kitabın sunulması ve önceki toplantılarda belirlenen hedeflerin takibi yapılacaktır.